Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Dr. Oskar Rosenfeld

Dr. Oskar RosenfeldKronikarz, dziennikarz, działacz syjonistycz­ny. Urodzony w 1884 r. w miejscowości Korycany na Morawach. Po złożeniu matury przeprowa­dził się wraz z matką do Wiednia, gdzie w 1902 r. rozpoczął studia z zakresu filo­logii i historii sztuki zakończone doktoratem. Jednocześnie duży wpływ na jego życie miał Theodor Herzl, teoretyk i założyciel ruchu syjonistycznego: od 1902 r. aktywny działacz syjonistyczny. W Wiedniu był, wraz z Hugo Zuckermannem i Adolfem Standem współzałożycielem sceny żydowskiej Jüdische Künstlerspiele. W okresie I wojny światowej znajdował się w służbie austriackiej propagandy na Bałkanach (Bułgaria). 1929-1938 redaktor naczelny syjonistycznego periodyku „Die neue Welt”. Po przyłączeniu Austrii do Rzeszy schronił się w Pradze, skąd został deportowany w październiku 1941 r. do getta w Łodzi. W Łodzi jego wie­dzę i umiejętności pierwszy docenił Boruch Praszkier. Znalazł tu zatrudnienie w Archiwum i był jednym z najbliższych współpracowników Oskara Singera przy redagowaniu Kroniki. Oprócz pracy nad Kroniką pisał w getcie swój prywatny dziennik. Ten wstrząsający dokument składa się ze szkiców literackich, wstępnych szkiców do przyszłych opowiadań, urywanych, pospiesznie zapisywanych lako­nicznych zdań, będących zapisem, często w formie bezokolicznikowej, przeżyć emocjonalnych i rozmyślań autora. Nie ocenzurowane zapisy w tym prywatnym dzienniku są również uzupełnieniem zapisów w Kronice i pozwalają niejednokrot­nie lepiej je zrozumieć. O. Rosenfeld jest także autorem haseł do „Encyklopedii Getta”. W sierpniu 1944 r. deportowany został do Oświęcimia, gdzie zginął.